BDSM je pojem všeobecne používaný pre široké spektrum sexuálnych praktík a orientácií založený na predstave, že jeden z partnerov je nadradený tomu druhému. Patrí sem hlavne erotický sadizmus, masochizmus a rôzne formy fetišizmu.

 

Skratka BDSM pochádza a angličtiny a je kompilátom troch skratiek:

 

& D - Bondáž (znehybnenie) a disciplína (výchova) – Znehybnenému (napr. zviazaný; môže klásť odpor ale ani nemusí) pocit bezmocnosti spôsobuje sexuálne potešenie.

 

D & S - Dominancia a Submisivita  – dominanta vzrušuje moc, submisívneho naopak, že je ovládaný.

 

& M – Sadizmus a masochizmus – veľkú úlohu zohráva hra s emóciami vo forme ponižovania, zahanbovania , často je erotickým stimulom bolesť, pre niekoho jej znášanie, inému stačí už len jej predstava. Aplikácia bezhlavého násilia je neprípustná.

 

Erotický sadizmus a masochizmus je najviditeľnejšou súčasťou BDSM. Ide o úmyselné vyvolávanie a prijímanie bolesti, ktorá sa transformuje do sexuálneho vzrušenia.

 

V momente sexuálneho vzrušenia je telo zaplavené adrenalínom a endorfínmi, ktoré spôsobujú, že telo vníma vonkajšie podnety inak ako za normálnej situácie. Často potrebuje k vyvolaniu rovnakej reakcie silnejšie podnety ako obvykle. Preto aj „normálni“ milenci pri sexe často nevnímajú napríklad hryzenie a škriabanie.

 

Pre niektorých ľudí sú vzrušujúce nielen fyzické podnety, ale tiež samotná myšlienka nadriadenosti (dominancia) alebo podriadenosti (submisivita).

Dominantný muž, alebo inak: dominant, dom, pán...

Dominantná žena, alebo inak: domina, pani...

Submisívny muž, alebo inak:  subík, sluha, otrok

Submisívna žena, alebo inak: subinka, slúžka, otrokyňa

Táto myšlienka dominancie a submisivity je u mnohých párov alebo skupín súčasťou denného života, nevymedzuje sa iba na oblasti sexuálnych aktivít.

Zvyčajnou súčasťou D/S hier sú symboly nadriadenosti a podriadenosti (bičík, obojok a pod.) často nosené najmä submisívom trvalo (môže mať  aj decentnú formu v podobe stále noseného šperku symbolizujúceho obojok a pod.).

Častou súčasťou D/S je hranie postáv v scenároch ako napríklad:

učiteľ – žiak

pán – otrok

jazdec – kôň

cvičiteľ – pes

rodič – dieťa

väzniteľ – väzeň

 

Napriek tomu, že v komerčnej erotickej produkcii často prevláda prezentácia dominantnej ženy a submisívneho muža, erotická dominancia a submisivita sa obyčajne neviaže na pohlavie a sú možné všetky predstaviteľné kombinácie (aj žena+žena, muž+muž). Častý je tiež tzv. switch, keď sa partneri v úlohe nadriadeného striedajú.

 

Aplikačné praktiky:

spanking – výprasky

bondage – zväzovanie, spútanie

ponyplay a dogplay – hranie sa na koňa či psa

pissing – močenie na niekoho

scat (niekedy tiež nazývaný kaviár alebo hnedý dážď alebo hnedá sprcha) – vyprázdňovanie

ponižovanie

crossdressing – prezliekanie sa do vecí opačného pohlavia

electroplay – používanie špeciálnych elektrických pomôcok

footworship – uctievanie chodidiel dominantného partnera